Erişim Adayı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Erişim Müşteri Hizmetleri. A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Erişim”) olarak siz adaylarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, Şirketimizin, çalışan adaylarına yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz tarafından, adınız, soyadınız; özgeçmişinizde var ise fotoğrafınız, iletişim bilgileriniz; e-posta ya da kariyer siteleri üzerinden gönderdiğiniz mesajlarınız, ön yazı ve motivasyon mektuplarınız, kariyer geçmişiniz, eğitim geçmişiniz, askerlik durumunuz, çalışma saatlerine ilişkin uygunluğunuz, SGK durumunuz, ücret beklentiniz, başvurulan pozisyona yönelik mülakat sorularımıza cevaplarınız, ücret teklifimiz, referanslarınız, hobileriniz, genel yetenek test sonucunuz, referans gösterdiğiniz kişiler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulmuş olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kapsamında sağlanan HES kodu, aşı tarihleri, aşı kartı ve aşı tipi verileri ile sizin işe alım süreci kapsamında tarafınızdan doğrudan Şirketimiz ile paylaşılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVK mevzuatına uygun işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Şirketimiz’in üye olduğu kariyer sitelerinde (kariyet.net, yenibiris.com vb.) açılan pozisyonlara başvurularınız, anılan siteler üzerinden işe alım yetkilisine attığınız mesajlar, Şirket çalışanlarımıza gönderdiğiniz e-postalar, işe alım yetkilisiyle yaptığınız telefon mülakatları, İŞKUR’ dan yapılan paylaşımlar, işe alım tedarikçi firmaları ve internet sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz iş başvurularınız yoluyla doğrudan siz adaylarımızdan ve referans gösterdiğiniz kişilerden veya tarafınızdan alınan açık rıza beyanına bağlı olarak KVK mevzuatına uygun elde edilmektedir. Kişisel verilerinizi; Şirketimiz’in ilgili açık pozisyonun gerekliliklerine uygunluğunuzu objektif olarak değerlendirebilmek, aynı pozisyona başvuran diğer adaylar ile objektif bir şekilde karşılaştırma yapabilmek, Şirket kültürümüz ile etik değerlerimize uygunluğunuzu değerlendirebilmek, referans kontrolünü gerçekleştirebilmek, teklif aşamasına gelindiğinde size özel hazırlanan ücret teklifimizi sunmak, eşitlik ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek Şirket güvenliğini sağlamak, Şirket’e yöneltilen şikâyet ve talepleri yönetmek gibi Şirketimizin meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemekteyiz. Şirketimiz açık rıza göstermeniz halinde özgeçmişinizi sistemlerimize kaydetmek suretiyle ileride açılacak muhtemel pozisyonlar için uygunluğunuzu değerlendirebilmek, yine onay vermeniz halinde ileride açılacak yeni pozisyonlar hakkında sizleri haberdar edebilmek amaçlar ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde işleyeceğini ve bu sayılan amaçlar haricinde kişisel verilerinizin açık rıza alınmadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz ile doğrudan ya da 3. kişi aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz işe alım sürecinde tüm adaylarımıza uygulanan genel kişilik ve yetenek testlerini düzenleyen dış hizmet sağlayıcıları ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılır. Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Erişim’in denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

4. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı

Şirketimiz, topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVK mevzuatına olmak üzere Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve imha etmektedir. Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: Erişim’in işe alım sürecini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veritabanı ile bu kişilerin e-posta kutularında; (ii) Fiziki ortamda: kendi sunucularımızda ve Erişim’in işe alım sürecini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir. İşe alım süreci olumlu sonuçlanmayan ya da herhangi bir sebeple tamamlanmayan adaylarımızın kişisel verileri işe alım süreci sona erinceye kadar ve her halükarda yasal düzenlemeler gereği 5 yıl boyunca; işe alım süreci başarıyla sonuçlanan adaylarımızın kişisel verileri ise özlük dosyasında iş akdi sona erene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği iş akdinin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir. Erişim’in fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

6. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.